Ungas uttryck i sociala medier, Patrick Hernwall

Patrick försöker forska ur er ett barns perspektiv, syn.

Multimodalitet - flera unika resurser blandas till ett nytt uttryck. Det handlar om att ha tillgång till olika verktyg men också att förstå hur man kan göra!

PH3.jpg
Producer + user = produser (mindcraft) producent och användare flyter ihop

Texten och klockan har format vår skola!


Vi förstår vår omvärld utifrån det vi kan och vet.

Skolan är ett maktinstrument där också utslagning finns. Vi glömmer vilka männinskor som kommer in i skolan -> de blir plötsligt elever och behandlas inte som barn.

Kunskaps - teknik- och människosyn är väldigt sammanflätade och kopplat till synen på lärandet, redskapet och skolans uppdrag!!!!!!

Skolan ska värna alla elever

Redskap kan vara inre mentala redskap, erfarenheter, idéer.

Lärandesubjektet är individen och redskap i förening (jag har drömmar och visioner men redskapen styr) Vi tar det i appropriaton.... Blir oförutsägbart.

Lärande innebär utvecklandet av varaktig förändring - det ska alltså finnas avsikter och intentioner!

Beteendemodifiering eller reflektion?

Informellt och formellt lärande - Fritid och skola? Däremellan finns den ofria tiden? - resa till sko

lan, läxor -> då skolan är närvarande!


Lärandet kontex, sammanhang är mötet mellan plats, artefakt och aktivitet. I klassen mer finns de här strukturerna och vi måste tillåta variationer.

PH1.jpg

Modal validitet - vilka sätt finns? t.ex. att kommunicera har giltighet i ett visst sammanhang
- video, hemsida, text, bild, musik, animation, muntlig presentation, foto, dans.... Men vilka används i betygssättningen???? Oftast bara text....

21 th century skills
- vi verkar i en tid där förutsättningarna är annorlunda, förändras - vilka förmågor blir centrala? Eller handlar det att relevansgöra - vad är viktigt just nu?
Vad vill företagen ha? Erfarenhet, vad kan du?

Hur kan skolåren bli viktiga och betydelsefulla erfarenheter
Hur kan skolans betygsättning bli......

Multimodal kompetens - att kunna gynna att uppmuntra det vidgade textbegreppet, vi möter individen där de är. - peer assessment - jämnårigas bedömningskultur
- Uppmuntra till en bred textualitet, vidgat textbegrepp, till individuella uttryck, kommentera för att ta i anspråk möjligheter att kunna berömma, aktivt söka upp det somp sker på den ofria tiden, relevansgöra!
PH2.jpg